Masalah Penglihatan

Tatabahasa – Kata Ganda Seluruh dan Separa

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
5.2 Membaca dan memahami kata ganda seluruh dan kata ganda separa dengan intonasi yang sesuai. 8.2 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan kata ganda yang sesuai.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Penggunaan kata ganda dengan betul adalah isi pelajaran pada hari ini.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, diharap murid dapat; 1. Mengenal dna mengecam kata ganda seluruh dan kata ganda separa mengikut konteksnya. 2. Menulis kata ganda seluruh dan separa. 3. Menjawab 8 daripada 10 tempat-tempat kosong dengan kata ganda seluruh dan kata ganda separa yang dengan betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membezakan kata ganda seluruh dan kata ganda separa serta kata ganda berentak.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru menerangkan kepada murid tentang kata ganda seluruh. 2. Guru memberikan kepingan kad imbasan yang tertulis kata ganda dan meminta murid memilih kata ganda yang sesuai. 3. Guru memperkenalkan kata ganda separa. 4. Guru menunjukkan contoh kata ganda separuh kepada murid. 5. Murid perlu mengecam dengan memilih perkataan gandaan ikut kategori yang ditentukan oleh guru. 6. Murid perlu membaca dengan menyebut perkataan kata ganda yang dipilih.
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja (dalam bentuk braille bagi buta), kad imbasan, kertas braille dan mesin braille.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru mengedarkan kepingan kad imbasan yang tertulis kata ganda dan beberapa perkataan.

2. Murid menerima kad imbasan yang tertulis kata ganda dan beberapa perkataan.

3. Guru meminta murid memilih kata ganda yang sesuai bagi perkataan tersebut.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru membantu murid mengulangkaji pelbagai kata ganda yang tertulis dalam tulisan biasa dan braille.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menunjukkan kad imbasan kata ganda kepada murid. Guru menyatakan bahawa pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan kata ganda.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menerangkan kepada murid tentang kata ganda seluruh dan kata ganda separa. 2. Murid mendengar penerangan guru dengan teliti. 3. Guru meminta murid menyenaraikan kata ganda seluruh dari buku teks tahun 5. 4. Murid menyenaraikan kata ganda yang terdapat dalam teks cerita. Contohnya, anai-anai, cita-cita, kata-kata dan benar-benar.
Langkah Kedua
1. Guru menerangkan beberapa kata ganda separa kepada murid daripada nota yang diedarkan dan murid mendengar penerangan guru. 2. Guru memberikan (kad imbasan) dan meminta murid menyenaraikan kata ganda separa. Contoh, daun – dedaun, laki- lelaki dan labah – lelabah. 3. Murid dapat menyenaraikan dengan betul mengikut susunan.
Langkah Ketiga
1. Guru menyediakan latihan isikan tempat kosong dengan kata ganda seluruh dan kata ganda separa yang sesuai. 2. Murid membuat latihan isikan tempat kosong dengan kata ganda seluruh dan kata ganda separa. 3. Guru menyuruh murid melengkapkannya dengan jawapan yang betul dan guru membantu menyemak jawapan.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid ditunjuk ajar cara untuk membuat ayat menggunakan kata ganda dengan betul. Guru memastikan setiap murid faham ayat yang dibina menggunakan kata ganda.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat menyelesaikan latihan 1 diberikan latihan 2 sebagai kerja rumah.

Penutup Pengajaran

Guru merumuskan isi pelajaran hari ini.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Murid dapat menggunakan kata ganda seluruh dan separa dengan betul dalam membentuk ayat yang mudah. 2. Dapat menggunakan tata bahasa dengan betul dalam percakapan seharian.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 18629 kali

Tatabahasa – Simpulan Bahasa.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.3 Menyoal untuk mendapatkan maklumat. 5.2 Membaca dan memahami konteks simpulan bahasa dan memahami makna perkataan dengan betul. 8.1 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan simpulan bahasa yang sesuai.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Penggunaan simpulan bahasa dengan betul adalah isi pelajaran pada hari ini.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, diharap murid dapat; 1. Memahami simpulan bahasa mengikut konteksnya. 2. Memadankan simpulan bahasa sekurang-kurangnya 4 betul dalam latihan isikan tempat kosong.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membezakan penjodoh bilangan dengan perumpamaan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru memberikan beberapa kad imbasan yang tertulis dengan simpulan bahasa, bandingan semacam dan penjodoh bilangan. 2. Guru meminta murid memilih simpulan bahasa dan murid memilihnya. 3. Guru memberikan kad imbasan simpulan bahasa dan meminta murid mencantumkan menjadikan perkataan simpulan bahasa yang lengkap. 4. Guru memberikan lembaran kerja dan meminta murid isikan tempat kosong dengansimpulan bahasa yang betul berpandukan ayat. 5. Murid menjawab satu persatu.
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja (dalam bentuk braille bagi buta), kad imbasan , kertas braille dan mesin braille.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru memberikan beberapa kad yang tertulis simpulan bahasa ,penjodoh bilangan dan bandingan semacam (dalam bentuk braille kepada murid buta).

2. Guru meminta murid memilih ikut kategori masing-masing dan menentukan yang mana satu adalah simpulan bahasa.

3. Murid memilih simpulan bahasa dengan betul.

4. Guru meminta murid membaca simpulan bahasa yang tertulis di kad tersebut.

5. Guru menggaitkan isi pelajaran hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru membantu murid mengulangkaji simpulan bahasa yang tertulis dalam tulisan biasa dan braille.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menunjukkan kad imbasan simpulan bahasa kepada murid. Guru menyatakan bahawa pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan simpulan bahasa.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1.Guru menerangkan beberapa simpulan bahasa daripada nota yang diedarkan dan murid mendengar penerangan. 2. Guru meminta murid membuat lembaran kerja pertama. 3. Murid secara berpasangan mencari jawapan. 4. Guru membantu murid dalam menyemak jawapan. 5. Guru meminta murid membaca semula simpulan bahasa yang murid telah susun.
Langkah Kedua
1. Guru memberikan lembaran kerja kedua dan meminta murid menuliskan jawapan. 2. Setiap murid menerima lembaran kerja. 4. Guru dan murid berbincang mengenai jawapan yang betul satu persatu. 5. Guru menerangkan maksud simpulan bahasa dengan lebih terperinci supaya murid faham dengan baik.
Langkah Ketiga
Guru meminta murid membaca secara individu ayat yang lengkap dengan simpulan bahasa menggunakan intonasi yang betul.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid ditunjuk ajar cara untuk membina ayat menggunakan simpulan bahasa dengan betul. Guru memastikan setiap murid faham ayat yang dibina.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat selesaikan latihan 2 diberikan latihan 3 sebagai kerja rumah.

Penutup Pengajaran

1. Guru meminta murid tertentu ke hadapan dan bersoal jawab kembali tentang simpulan bahasa kepada kawan-kawan lain. 2. Guru menggalakkan murid menggunakan simpulan bahasa.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat menggunakan simpulan bahasa pada ayat yang digunakan setiap hari. Dengan ini, dapat membetulkan penggunaan tata bahasa.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 8338 kali

Tatabahasa – Imbuhan di, di…i dan di…kan.

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
1.3 Menyoal untuk mendapatkan maklumat. 5.2 Membaca dan memahami perkataan atau imbuhan di, di...i dan di...kan 8.1 Menulis bagi melengkapkan ayat dengan imbuhan di, di...i dan di...kan yang sesuai.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Penggunaan imbuhan di, di...i dan di...kan dengan betul adalah isi pelajaran pada hari ini.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat memahami konsep tatabahasa di, di..i dan di...kan.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat membezakan imbuhan-imbuhan lain seperti ke...an , ter...an , ber...an, ber...an...
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru menyediakan kad board “roda impian” yang tertulis imbuhan awalan, apitan dan akhiran. 2. Murid memusingkan roda impian dan meneka imbuhannya. 3. Guru menggaitkan dengan imbuhan awalan, apitan dan akhiran di, di...i dan di...kan. 4. Guru menyediakan carta permainan bahasa dan kad imbasan yang tertulis dengan ayat-ayat yang berkaitan imbuhan di, di...i dan di ...kan. 5. Murid memutarkan dadu dan menentukan nombor soalan yang diperolehi. 6. Murid menjawab soalan.
Bahan Bantu Mengajar: 
Kad imbasan, carta permainan bahasa, buah dadu, penanda dan lembaran kerja (dalam braille disediakan).

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru menyediakan roda impian daripada kad board. Guru menyuruh murid memutarkan kad board “roda impian”.

2. Murid memutarkan kad board “roda impian” untuk menentukan imbuhan yang mereka perolehi.

3. Guru menanyakan imbuhan apa yang murid perolehi.

4. Murid dapat meneka imbuhan apa yang diperolehi iaitu awalan, apitan dan akhiran.

5. Guru menggaitkan dengan isi pelajaran hari ini.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru bertanyakan kepada murid imbuhan yang mereka ketahui.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
1. Guru menggunakan kad board "roda impian" untuk menentukan imbuhan. 2. Guru menyediakan permainan bahasa dengan menyediakan carta permainan dan kad imbasan serta dadu. 3. Guru menyediakan soalan berkaitan imbuhan di, di...i dan di...kan dan murid menjawab.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menerangkan kepada murid tentang imbuhan yang hendak dipelajari iaitu imbuhan di, di...i dan di...kan dan beberapa contoh. Antaranya ialah diingat, dimarahi dan dibiarkan (nota disediakan dalam braille). 2. Murid mendengar penerangan guru sebelum menjawab soalan yang diberikan. 3. Guru menyediakan permainan bahasa dengan imbuhan yang dipelajari hari ini. 4. Murid bersedia untuk menjawab soalan yang berkaitan imbuhan di. 5. Guru memberikan carta permainan, buah dadu (dibraillekan), dan penanda kepada murid. 6. Guru menerangkan cara bermain dengan betul permainan bahasa. 7. Murid mendengar dengan teliti arahan guru dan memulakan permainan bahasa. 8. Guru memberikan imbuhan yang digunakan dalam ayat adalah imbuhan di, di...i, di...kan. 9. Murid menjawab dan guru memberikan ganjaran kepada murid yang dapat menjawab dengan betul. 10. Setiap murid yang bermain permainan ini secara berpasangan membentuk tiga kumpulan dan markah akan dikira ikut kumpulan.
Langkah Kedua
1. Guru meminta murid melengkapkan imbuhan di, di...i dan di...kan pada ayat yang diberikan. 2. Guru memberikan lembaran kerja dan meminta murid isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul berkaitan imbuhan yang diberikan. 3. Guru dan murid berbincang jawapan yang betul.
Langkah Ketiga
Guru meminta murid membaca secara individu ayat yang telah lengkap dengan imbuhan dan jawapan. Murid menggunakan intonasi yang betul untuk membaca.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid ditunjuk ajar cara untuk membina ayat menggunakan imbuhan dengan betul. Guru memastikan setiap murid faham ayat yang dibina.
Latihan Kendiri
Murid yang dapat menyelesaikan latihan 1 diberikan latihan 2 sebagai kerja rumah.

Penutup Pengajaran

Guru membuat kesimpulan dengan mengulangi beberapa imbuhan dan menyuruh murid mengenalpasti imbuhannya sama ada awalan, apitan dan akhiran.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid dapat menggunakan imbuhan dengan tepat pada ayat yang digunakan setiap hari. Dengan ini, dapat membetulkan penggunaan tata bahasa.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 18336 kali

Karangan Autobiografi (Saya Sehelai Baju).

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Bavani A/P Ganason

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
6.2 Membaca dan mengenalpasti pelbagai genre penulisan. 8.4 Membina dan menulis berdasarkan sesuatu perkara. 8.5 Menulis bagi melengkapkan genre autobiografi.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Menulis karangan autobiografi dengan betul.
Objektif: 
Di akhir pelajaran, murid dapat; 1. Menyatakan pendapat berdasarkan penyataan yang dibaca. 2. Menggunakan tanda baca yang betul pada setiap ayat, perenggan dan petikan. 3. Seterusnya, menulis karangan autobiografi yang lengkap.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid dapat mengetahui kepentingan baju kepada setiap manusia.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Guru mengedarkan beberapa kad cantuman kepada murid dan meminta murid mencantumkan. 2. Murid melakukan dengan teliti sehingga objek terbentuk. 3. Guru menerangkan bagaimana hendak menulis karangan autobiografi dengan betul. 4. Murid mendengar penerangan guru dan memberikan isi yang sesuai mengikut tajuk. 5. Guru membantu murid dengan memberikan isi penting. 6. Guru meminta murid menulis karangan dengan menggunakan isi sendiri.
Bahan Bantu Mengajar: 
Lembaran kerja (dalam bentuk braille bagi buta) dan kad cantuman.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru memberikan beberapa keratan kad kepada murid.

2. Murid menerima keratan kad.

3. Guru membahagikan kumpulan, satu kumpulan tiga orang.

4. Guru meminta murid mencantumkannya menjadikan satu gambar lengkap.

5. Murid mencantumkan dengan penuh teliti.

6. Guru menanyakan jawapannya dan murid memberikan jawapan.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
Guru menyoal murid tentang kepentingan baju kepada manusia.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memperkenalkan pelajaran hari ini, mengenai cara penulisan karangan autobiografi yang betul.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menerangkan pengenalan karangan berbentuk autobiografi. contoh: menggunakan perkataan aku sebagai ... 2. Guru menunjukkan beberapa contoh karangan autografi kepada murid. (dalam tulisan braille) 3. Guru dan murid membina ayat pendek.
Langkah Kedua
1. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid (dalam bentuk braille bagi buta). 2. Guru membimbing murid dengan mengisikan jawapan yang betul dan tepat. 3. Murid ikut arahan guru dan melengkapkan karangan “Saya sehelai baju” dengan jawapan yang betul. 4. Guru meminta murid membaca semula karangan autobiografi “Saya sehelai baju” dan murid membaca.
Langkah Ketiga
1. Guru meminta murid menyalin semula karangan "Saya sehelai baju” dengan lengkap. 2. Murid menyalin karangan “Saya sehelai baju” dengan lengkap secara individu dalam buku latihan dengan menggunakan ayat sendiri membentuk karangan autobiografi.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
Murid ditunjuk ajar cara untuk membina ayat dengan betul. Guru memastikan setiap murid faham ayat yang dibina.
Latihan Kendiri
Murid membaca semula karangan "Saya sehelai baju".

Penutup Pengajaran

Guru membuat kesimpulan tentang keseluruhan isi pelajaran hari ini tentang penulisan karangan berbentuk autobiografi.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
1. Murid dapat menulis dengan sendiri tentang karangan bentuk autobiografi. 2. Dapat membetulkan penggunaan tata bahasa.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 9889 kali