Diterbitkan Bahasa Melayu 1 (Huruf-huruf vokal).

Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Che Rahmah binti Ahmad Fauzi

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
3.3 Mengenal dan mengecam bentuk dan bunyi huruf pada simbol yang dilihat. 6.1 Mengenal, menekap, meniru bentuk huruf, suku kata dan perkataan.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Isi pelajaran pada hari ini ialah mengukuhkan ingatan murid kepada lima huruf yang telah dipelajari iaitu a, e, i, o dan u. Mereka telah mempelajari huruf-huruf ini secara satu persatu di dalam pembelajaran yang lepas. Pada hari ini, mereka diterangkan bahawa huruf-huruf ini berada di dalam satu kumpulan yang sama iaitu huruf-huruf vokal.
Objektif: 
Pada akhir pelajaran, dengan bimbingan guru, murid dapat mengenal, menyebut dan mengecam huruf vokal a, e, i, o dan u serta membentuk huruf menggunakan plastisin mengikut arah yang betul.
Kemahiran Sedia Ada: 
Murid pernah melihat dan menyebut perkataan api, ekor, ikan, obor dan ulat. Perkataan-perkataan ini mempunyai huruf vokal di awal perkataan.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Murid ditunjukkan gambar api, ekor, ibu, aki, isi, ulu, obor dan ubi. 2. Murid diminta menyebut gambar-gambar tersebut dengan suara yang kuat. 3. Murid diminta memberi penekanan suara pada bunyi sebutan pada awal perkataan. 4. Guru menunjukkan cara membunyikan perkataan itu dengan sebutan yang betul. 5. Murid diimbas kembali huruf-huruf vokal yang telah dipelajari‚’a, e, i, o, u’. 6. Murid menunjukkan huruf-huruf vokal mengikut bunyi yang disebut oleh guru. 7. Guru dan murid melengkapkan puzzle huruf dan puzzle gambar yang berkaitan. 8. Murid juga membentuk huruf vokal tersebut dengan menggunakan plastisin. 9. Bagi menilai kefahaman terhadap pembelajaran pada hari ini, murid diberi latihan memadankan huruf dan gambar yang betul.
Bahan Bantu Mengajar: 
kad huruf, kad gambar, gambar dari majalah, lembaran kerja dan plastisin.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

Murid ditunjukkan keratan gambar ubi daripada majalah. Murid dan guru bersoal jawab tentang gambar ubi yang ditunjukkan.

Gambar dan perkataan ubi.

Ubi

Gambar dan perkataan 'ubi'.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Murid diimbas kembali perkataan yang mempunyai huruf vokal pada awal perkataan. 2. Guru akan menyebutkan bunyi awal dan murid akan menyambung untuk bunyi yang seterusnya bagi membentuk satu perkataan bermakna.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru menunjukkan kad gambar dan perkataan ibu. Guru menyatakan bahawa pembelajaran pada hari ini adalah berkaitan dengan bunyi huruf pada awal setiap perkataan, contohnya [i] = ‘ibu’.
Ibu

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Murid ditunjukkan carta gambar yang bermula dengan huruf ‘a, e, i, o,u’ iaitu gambar api, ekor, ibu, aki, isi, ulu, obor dan ubi. 2. Murid diminta menyebut bunyi perkataan tersebut. 3. Selain itu, murid diberi penekanan tentang bunyi pada awal perkataan. 4. Guru akan menunjukkan huruf vokal pada setiap bunyi awal perkataan yang disebut. 5. Murid juga diminta menunjukkan huruf vokal yang betul apabila bunyi huruf disebut oleh guru.
Langkah Kedua
1. Guru dan murid bersama-sama melengkapkan puzzle huruf. 2. Murid menyebut huruf dan perkataan yang dibentuk. 3. Murid diminta memadankan puzzle gambar berdasarkan perkataan yang diberikan. 4. Murid memilih puzzle gambar dari dalam bakul yang disediakan.
Langkah Ketiga
1. Guru menunjukkan cara untuk membentuk huruf‚ ‘a, e, i, o, u’ dengan menggunakan plastisin. 2. Selain itu juga, guru menyediakan ‘template’ bagi murid membentuk huruf-huruf tersebut.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Murid ditunjukkan cara untuk memadankan huruf vokal dan gambar yang berkaitan. 2. Murid memadan perkataan dan gambar pada lembaran kerja yang disediakan. 3. Guru membimbing murid membentuk huruf dengan plastisin.
Latihan Kendiri
Bagi murid yang dapat menulis dengan cara yang betul, guru menyediakan latihan tambahan untuk diselesaikan di rumah.

Penutup Pengajaran

1. Guru meminta murid menunjukkan huruf vokal yang betul apabila guru menyebut perkataan yang telah dipelajari sebentar tadi. 2. Guru memuji semua murid yang berjaya mengikuti pembelajaran hari itu dengan baik.

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Murid boleh cuba menyebut serta mengenal pasti huruf-huruf vokal di awal perkataan, di tengah dan di akhir setiap perkataan yang ditemui.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 17790 kali