Untuk terbitan Menulis ayat matematik berdasarkan kumpulan dan ahli bagi operasi darab.

Bidang:
Jenis Ketidakupayaan:
Peringkat Pendidikan:
Domain:
Penulis: 
Rosli bin Ahmad

Perancangan Sebelum Pengajaran

Sukatan Pelajaran: 
Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Sekolah Rendah dan Menengah,Jabatan Pendidikan Khas,Malaysia. 6.1 Menyatakan operasi darab dalam bahasa harian. 6.1.2 Kenal pasti kumpulan dan ahli. 6.3 Menulis ayat matematik bagi operasi darab. 6.3.2 Ayat matematik bagi operasi darab dalam bentuk ayat matematik.
Deskripsi Pelajaran Hari Ini: 
Mengenal konsep asas darab iaitu daripada gambar ditukarkan kepada ayat matematik.
Objektif: 
Pada akhir pengajaran ini, murid dapat: 1. Mengira dan menulis bilangan objek bagi setiap kumpulan di sebelah kanan objek yang terakhir. 2. Mengira dan membulatkan kumpulan objek. 3. Menulis ayat matematik bagi operasi darab berdasarkan rajah dengan syarat simbol darab (x) dan simbol sama dengan (=) telah disediakan dalam ayat matematik tersebut.
Kemahiran Sedia Ada: 
1. Pelajar sudah mempelajari tentang pengertian darab dalam proses tambah berulang. 2. Pelajar sudah mengenali ayat matematik sifir.
Analisis Tugasan/Konsep Pembelajaran: 
1. Tunjukkan rajah bersertakan ayat matematik kepada pelajar. 2. Kenal pasti kedudukan bilangan objek dalam kumpulan(secara melintang). 3. Kira dan tuliskan bilangan objek bagi setiap kumpulan. 4. Kenal pasti kedudukan kumpulan objek. 5. Kira dan bulatkan setiap kumpulan objek. 6. Tuliskan bilangan objek bagi kumpulan. 7. Tuliskan bilangan bagi kumpulan objek. 8. Mengira jumlah bilangan objek keseluruhan. 9. Tuliskan hasil pendaraban.
Bahan Bantu Mengajar: 
Kotak, sampul surat, dan rajah.

Permulaan Pengajaran

Set Induksi
Deskripsi: 

1. Guru meminta setiap pelajar memilih sekeping kad daripada kotak dan sampul surat masing-masing secara cabutan bertuah.
[Nota: Dalam kotak terdapat kad ayat matematik (Contoh:2x3=6), manakala dalam setiap sampul surat mempunyai proses tambah berulang (Contoh: 2+2=4)]
2. Guru membahagikan papan hitam kepada beberapa ruangan dengan menggunakan kapur untuk melukiskan garisan pemisah antara ruangan tersebut. [Nota: Ruangan tersebut bergantung kepada bilangan pelajar]
3. Guru meminta pelajar untuk melekatkan kad yang dipilih daripada kotak seorang demi seorang pada ruangan yang telah disediakan oleh guru di papan hitam.

Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada
1. Guru bertanya kepada pelajar,"Apakah jumlah hasil pendaraban ini?" 2. Guru bertanya kepada pelajar," Siapakah yang mempunyai kad yang hasil tambahnya sama dengan hasil pendaraban ini?" 3. Guru meminta pelajar tersebut untuk menampalkan kad proses tambah berulang di ruangan yang sama dengan kad ayat matematik tersebut. (Contoh: 2x3=6 2+2+2=6) 4. Langkah 1-3 diulangi sehingga semua kad proses tambah berulang dilekatkan di papan hitam.
Memperkenalkan Pelajaran Hari Ini Kepada Murid
Guru memberitahu pelajar bahawa pada hari ini pelajar akan belajar menulis ayat matematik berdasarkan kumpulan dan ahli bagi operasi darab.

Penyampaian Isi Pelajaran

Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid
1. Guru menampalkan rajah di ruangan kad ayat matematik. [Nota: Guru menanggalkan kad proses tambah berulang sebelum menampalkan rajah] 2. Guru meminta semua pelajar untuk mengira bilangan objek secara melintang. 3. Guru menuliskan bilangan objek di sebelah kanan objek yang terakhir. 4. Guru mengulangi langkah 2 dan meminta seorang pelajar untuk menulis bilangan objek di sebelah kanan objek yang terakhir. 5. Langkah 4 diulangi sehingga kesemua kumpulan objek dikira dan dituliskan.
Langkah Kedua
1. Guru menyatakan kedudukan kumpulan bagi rajah tersebut dengan melukiskan anak panah ke kanan di sebelah kiri objek yang pertama. 2. Guru meminta semua pelajar untuk membilang bilangan kumpulan dengan berpandukan anak panah. 3. Guru meminta seorang pelajar untuk membulatkan setiap kumpulan pada rajah. 4. Dengan berpandukan kad ayat matematik yang telah dilekatkan semasa set induksi, guru menjelaskan bahawa nombor pertama(2)bagi ayat matematik merujuk kepada bilangan objek bagi setiap kumpulan, manakala nombor kedua (3) merujuk kepada bilangan kumpulan bagi objek. (Contoh: 2x3=6) 5. Guru menuliskan nombor 2 dan bertanya kepada pelajar, "Nombor ini merujuk kepada apa?" 6. Guru meminta seorang pelajar untuk menunjukkan dan mengira bilangan objek tersebut. 7. Guru menuliskan simbol darab (x) diikuti nombor 3 selepas nombor (2). 8. Guru bertanya kepada pelajar,"Nombor ini(3) merujuk kepada apa?" 9. Guru meminta seorang pelajar untuk menunjukkan dan mengira kumpulan bagi objek tersebut. 9. Guru meminta semua pelajar untuk mengira jumlah hasil pendaraban. 10. Guru menuliskan hasil pendaraban selepas nombor 2, simbol (x) dan nombor (3). (Contoh, 2x3=6)
Langkah Ketiga
1. Guru meminta 6 orang pelajar (Kumpulan A) untuk tampil ke hadapan kelas. 2. Guru meminta 2 orang pelajar (Kumpulan A)untuk berdiri selari secara melintang dengan muka menghadap ke papan hitam. 3. Guru meminta 4 orang pelajar yang lain (Kumpulan A) untuk beratur di belakang pelajar tersebut. 4. Guru bertanya kepada pelajar yang lain (Kumpulan B), "Berapa orang dalam kumpulan ini?" [Nota: Tangan guru menyentuh bahu pelajar] 5. Guru meminta seorang pelajar untuk melukis "simbol orang' dan menulis nombor 2 selepas 'simbol orang" yang terakhir di papan hitam. 6. Langkah 4-6 diulangi sehingga kesemua kumpulan orang dikira dan dituliskan. 7. Guru bertanya kepada pelajar yang lain (Kumpulan B), "Berapa kumpulankah yang dibentuk oleh mereka?" 8. Guru meminta seorang pelajar yang lain (Kumpulan B)untuk membulatkan setiap kumpulan bagi "simbol orang" di papan hitam. 9. Guru meminta seorang pelajar yang lain (Kumpulan B)untuk mengira jumlah bilangan orang dan tuliskan di papan hitam.

Penilaian

Latihan dengan Bimbingan
1. Guru membimbing murid untuk mengira dan menuliskan bilangan objek bagi setiap kumpulan di sebelah kanan objek terakhir. 2. Guru membimbing murid untuk mengira dan membulatkan kumpulan objek. 3. Guru membimbing murid untuk menulis ayat matematik bagi operasi darab berdasarkan rajah.
Latihan Kendiri
Guru memberikan lembaran kerja 1, 2, 3, 4 dan 5 kepada pelajar. Lembaran tersebut diedarkan secara berperingkat-peringkat iaitu dari mudah ke susah.

Penutup Pengajaran

1. Guru memberitahu pelajar bahawa mereka tidak perlu mengira jumlah bilangan objek dalam rajah jika mereka masih ingat ayat sifir matematik. 2. Guru melekatkan rajah dan meminta pelajar untuk menuliskan ayat matematik bagi operasi darab. 3. Guru meminta pelajar yang lain (Kumpulan B) untuk menuliskan ayat matematik berdasarkan rajah di papan hitam diikuti pelajar (Kumpulan A) sehingga kesemua rajah yang disediakan oleh guru dituliskan ayat matematik. 4. Guru memberikan lembaran kerja kepada pelajar. [Nota: Guru harus menuliskan simbol (x) dan (=) di papan bagi setiap rajah sebelum meminta murid untuk menyelesaikannya.]

Aktiviti Lanjutan

Generalisasi/Aplikasi Kepada Kehidupan Seharian/Pelajaran Lanjutan
Pelajar boleh melengkapkan ayat matematik bagi operasi darab berdasarkan rajah.
Penilaian pentadbir:
0
Dibaca 5672 kali